Kazachstán

T.O.O. Rodina

O podniku

Založen v roce

1994

Hospodářská zvířata

1.500 dojnic, plus následný chov

Zaměstnanci

520, plus sezónní pracovníci na výpomoc

Rozloha

62.000 ha, z toho

41.000 ha pšenice,

4.000 až 4.500 ha jednoletých krmných travin

2.600 ha víceletých travin a vojtěšky

2.500 až 3.000 ha kukuřice,

zbytek je půda ležící ladem

Střídání plodin

Střídání plodin na obilných plochách:

3x jarní pšenice, 1x půda ležící ladem

nebo

3x jarní pšenice, 1x jarní ječmen, 1x půda ležící ladem

Půda pro krmiva:

3x kukuřice, 1x krmné traviny

Složení půdy

Těžká jílovitá půda

Množství dešťových srážek za rok

150 až 200 mm

Používané stroje CLAAS

2 JAGUAR 830

18 TUCANO 320

13 MEDION 310

1 XERION 3800

2 XERION 4000

3 XERION 4500

1 XERION 5000

1 SCORPION 7040

O Kazachstánu

Obyvatelstvo

Cca. 17,6 mil. obyvatel

Celková plocha

261,1 mil. ha (645,09 mil. akrů)

Zemědělská plocha

215,6 mil. ha (532,7 mil. akrů)

Počet zemědělských podniků

200.350

(nezahrnuje tzv. malá rodinná hospodářství, která tvoří v Kazachstánu velkou část zemědělství)

Za rok spadne pouze kolem 150 až 200 mm dešťových srážek.

 

Nejcennějším prvkem je voda. Za rok spadne kolem 150 až 200 mm dešťových srážek, ve špatném roce to může být i méně než 100 mm. Navíc zde neustále hrozí půdní eroze a odpařování následkem stepních větrů. Z toho důvodu zde hraje velmi důležitou roli sníh, který je extrémně důležitým zdrojem vody. V Kazachstánu je zcela běžnou záležitostí takzvané „shromažďování sněhu“ nebo „orba sněhu“. Traktor táhne konstrukci složenou ze čtyř lopatek. Vždy dvě lopatky jsou navzájem natočeny k sobě a směrem dozadu se zužují. Ty shrnou sníh z šířky cca. 2,50 metrů na šířku cca. jednoho metru do rozměrného sněhového řádku. Podle množství sněhu může být řádek vysoký až 50 centimetrů. Pracovní rychlost se při procesu shromažďování sněhu pohybuje kolem 10 km/h. Při této práci nehraje roli dosavadní pracovní směr k hospodaření s půdou. Ohled se bere pouze na převládající směr větru, resp. na to, aby byly řádky ukládány napříč ke směru větru. Tím se sníží pravděpodobnost, že dojde k unášení sněhu stepním větrem. To je jedna věc. Tou druhou je zajištění, že se voda ze sněhu dostane také do půdy. Pokud by sníh zůstal ležet rozložený po celé ploše pole a tál by, začala by se voda pravděpodobně vsakovat do různých prohlubní apod., protože půda pod sněhem je ještě hluboce zmrzlá a tím pádem neschopná vsakovat vodu. Díky shromažďování sněhu je sněhová pokrývka po stranách řádku tenčí. Na těchto místech taje sníh rychleji, začíná se objevovat tmavá půda, která je zahřívána sluncem, měkne a voda se tak může vsakovat. Řádky tají samozřejmě pomaleji a poskytují tak vodu do stran řádků, na již roztátou část půdy. Tento postup je v Kazachstánu praktikován již více než 40 let. Používán není každoročně a ne na všech plochách. Zakládá se na zkušenosti, výšce sněhu, kvalitě sněhu, prognóze vývoje počasí a často také na dobrém pocitu. Cílem je samozřejmě vykompenzovat vyšší náklady, vznikající tímto postupem, vyšším výnosem. Ten může být v suchém létě vyšší až o 30%.

Výkonnost a spolehlivost jsou hlavním požadavkem při setí.

 

Nejdůležitějším obdobím je u pěstování obilí doba mezi 10. až 15. květnem. Těchto pět dní rozhodne o množství výnosu. Před 10. květnem nemůže být zpravidla zaseto, protože půda je ještě příliš chladná a po 15. květnu se již vystavujeme nebezpečí, že tato vegetační doba nebude dostatečně dlouhá pro hospodárnou sklizeň. „Tím nejtěžším tady je počasí a krátká vegetační doba, která trvá zpravidla od 15. května do 15. srpna,“ potvrzuje Kanat Adilbekov, vedoucí agronom v T.O.O. Rodina. To znamená, že vegetační doba činí pouhých 80 až 100 dní. Pro srovnání: v Německu je vegetační doba přibližně 250 dnů. Výkonnost a spolehlivost jsou tedy hlavním požadavkem při setí a také důvodem, proč podnik pracuje pouze s velkými traktory. Traktor XERION pracuje na polích se secím strojem Horsch Sprinter po celých 24 hodin a společně tato souprava dosahuje plošného výkonu až 15 ha za hodinu.

 

Při setí je denně kontrolován obsah vody v půdě. V průměru, dle počasí, je denně seto o 2-3 mm hlouběji, aby bylo k dispozici dostatečné množství vody pro klíčení. V extrémně suchém roce může být obilí zaseto až do hloubky 10 centimetrů. Tento způsob pěstování vyžaduje mnoho zkušeností, protože trvá samozřejmě déle, než semeno vyklíčí na povrch.

 

Také pro produkci mléka hraje důležitou roli krátká vegetační doba, protože krmivo pro 1.500 krav a následný chov produkuje podnik T.O.O. Rodina zcela samostatně. Plochy pro produkci krmiva leží z logistických důvodů kolem podniku. Podnik pěstuje také kukuřici. Průměrný výnos raných odrůd se pohybuje kolem 15 až 25 tun na jeden hektar. „Hlavním problémem při krmení zvířat je nedostatek cukru a proteinů“ vysvětluje Julia Kolenovskaya, hlavní zootechnik podniku T.O.O. Rodina. „Řešíme to tím, že kupujeme šrot ze slunečnic a používáme polysacharidy“ Tak docílíme úctyhodného průměrného výkonu produkce mléka 8.000 litrů.


Galerie obrázků


Making Of - v zákulisí